Pobierz regulamin.pdf

REGULAMIN KONKURSU
„Zachwyć się smakiem i wygraj w E. Leclerc”
zwany dalej „Regulaminem”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Zachwyć się smakiem i wygraj”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 312809, NIP 5213304034, REGON 015778127, zwana dalej Organizatorem, przy współpracy z „Galec” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa, zwanej dalej E. Leclerc.
 2. Organizator działa na zlecenie Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, zwanej dalej Hochland.
 3. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem Internetu poprzez serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.konkurshochland.pl, zwany dalej Serwisem, z tym, że określonych w Regulaminie czynności można dokonać również drogą telefoniczną, za pośrednictwem telefonicznej wiadomości tekstowej, tzw. SMS, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Konkurs jest prowadzony za zgodą E. Leclerc w wybranych sklepach sieci handlowej prowadzonej przez E. Leclerc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferujących produkty Hochland, zwanych dalej Sklepami. Wykaz Sklepów jest określony w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 marca 2014 roku i będzie trwał do dnia 22 kwietnia 2014 roku, w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Uczestnikami.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani Hochland, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby zaliczane do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Udział w Konkursie

 1. Do udziału w Konkursie uprawnia nabycie w sklepach E. Leclerc, w okresie trwania Konkursu wskazanym w pkt 6 Regulaminu, co najmniej 2 (dwóch) opakowań jednostkowych produktów marki Hochland spośród produktów wskazanych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, zwanych dalej Towarami Konkursowymi. Dokumentem potwierdzającym nabycie Towarów Konkursowych jest paragon fiskalny lub faktura, dalej Dowód Zakupu.
 2. Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie towarów innych niż Towary Konkursowe.
 3. W przypadku zakupu wielokrotności wymaganej ilości Towarów Konkursowych, można dokonać zgłoszenia do Konkursu więcej niż 1 (jednej) Odpowiedzi, o której mowa w pkt 12 Regulaminu, odpowiednio do ilości zakupionych Towarów Konkursowych. W każdym przypadku podstawą do wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie.
 4. W celu udziału w Konkursie Uczestnik, który dokonał zakupu wymaganej ilości Towarów Konkursowych, dokonuje zgłoszenia zadania konkursowego, czyli odpowiedzi na pytanie „Dlaczego tak bardzo smakują Ci topione sery Hochland?”, zwanej dalej Odpowiedzią. Forma i rodzaj utworu jakim będzie Odpowiedź należy do wyboru Uczestnika.
 5. Odpowiedź można zgłosić poprzez:
  1. wypełnienie aplikacji dostępnej na stronie Serwisu www.konkurshochland.pl,
  2. wysłanie telefonicznej wiadomości tekstowej na numer 71200, w treści wpisując najpierw słowa „1HOCHLAND” po których należy wpisać tekst Odpowiedzi, dalej SMS; koszt wysłania 1 (jednego) SMSa wynosi 1,23 zł brutto.
 6. Odpowiedź musi spełniać określone poniżej warunki:
  1. odpowiedź musi być oryginalna, a jej samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik,
  2. uczestnikowi przysługują wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie do Odpowiedzi oraz Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa,
  3. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi już wcześniej rozpowszechnionych lub zgłoszonych do innych akcji promocyjnych lub konkursów,
  4. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne,
  5. odpowiedź nie może zawierać nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż będących własnością Hochland,
  6. odpowiedź nie może przekroczyć 350 znaków, wraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi.
 7. Uczestnik nie może po dokonaniu zgłoszenia Odpowiedzi wprowadzać do niej zmian.

Nagrody

 1. W Konkursie są przewidziane następujące nagrody:
  1. nagroda I stopnia – bon zakupowy na zakupy w sieci E. Leclerc o wartości 100,- złotych, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11 złotych, o łącznej wartości 111 złotych; łączna ilość nagród I stopnia w Konkursie wynosi 100 (sto) nagród; dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody I stopnia, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
  2. nagroda II stopnia – Konsola X-Box 360 + Kinect o wartości 900,- złotych wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 100 złotych, o łącznej wartości 1000,- złotych; łączna ilość nagród II stopnia wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w Konkursie wynosi 10 (dziesięć) nagród; dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody II stopnia, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Nagrody będą przyznawane według następujących zasad:
  1. nagrody I stopnia – wszystkie po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 6 maja 2014 roku,
  2. nagrody II stopnia – wszystkie po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 6 maja 2014 roku.
 3. Zwycięzców w Konkursie oraz zdobywców nagród wyłoni w imieniu Organizatora komisja konkursowa, która składać się będzie z osób wybranych przez Organizatora. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu i treść Odpowiedzi oraz walory literackie Odpowiedzi.
 4. Nagrody I stopnia będą przyznane tym Uczestnikom, których Odpowiedzi w ocenie Komisji zasługują na szczególne wyróżnienie.
 5. Nagrody II stopnia będą przyznane tym Uczestnikom, których Odpowiedzi w ocenie Komisji będą najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne.
 6. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie zostanie zawiadomiony o wygranej:
  1. jeżeli Uczestnik dokonał zgłoszenia Odpowiedzi poprzez wypełnienie aplikacji na stronie Serwisu www.konkurshochland.pl,, – poprzez pocztę elektroniczną (e-mailem) na adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika, jaki został podany przez Uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia Odpowiedzi,
  2. jeżeli Uczestnik dokonał zgłoszenia Odpowiedzi poprzez wysłanie SMSa – poprzez zwrotną wiadomość SMS na numer telefonu Uczestnika, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia Odpowiedzi.
 7. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 21 Regulaminu, Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do Organizatora:
  1. kopii Dowodu Zakupu, w celu zweryfikowania zakupu Towarów Konkursowych przed wydaniem Uczestnikowi nagrody,
  2. danych adresowych miejsca zamieszkania Uczestnika, koniecznych do wysłania przez Organizatora nagrody do Uczestnika.
 8. Kopia Dowodu Zakupu oraz dane adresowe Uczestnika mogą być doręczone Organizatorowi przez Uczestnika w następujący sposób:
  1. poprzez uzupełnienie informacji na stronie Serwisu www.konkurshochland.pl,
  2. poprzez przesłanie na piśmie listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu z dopiskiem „Zachwyć się smakiem i wygraj w E. Leclerc”.
 9. Przekazana Organizatorowi kopia Dowodu Zakupu musi być czytelna, aby umożliwiła zweryfikowanie prawidłowości dokonanego zakupu Towarów Konkursowych.
 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowej kopii Dowodu Zakupu oraz prawidłowych danych adresowych jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowej kopii Dowodu Zakupu oraz prawidłowych danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Organizatora do Uczestnika zawiadomienia, o którym mowa w pkt 21 Regulaminu, oznacza to utratę przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 11. Nagrody będą wysyłane do Uczestników pocztą lub kurierem.
 12. Warunkiem wydania nagród jest potwierdzenie przez Uczestnika odbioru przesyłki zawierającej nagrodę.
 13. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 14. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie więcej niż 1 (jedną) nagrodę. Zdobycie jednego rodzaju nagrody za daną Odpowiedź nie wyklucza zdobycia innego rodzaju nagrody za tą samą Odpowiedź, co oznacza, że za 1 (jedną) Odpowiedź można zdobyć tylko 1 (jedną) nagrodę danego rodzaju, czyli maksymalnie 2 (dwie) nagrody w Konkursie. Aby mieć możliwość zdobycia więcej niż 1 (jednej) nagrody jednego rodzaju, Uczestnik musi zgłosić zgodnie z Regulaminem więcej niż 1 (jedną) Odpowiedź.
 15. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 16. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Dane osobowe

 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na wydaniu nagród. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

Reklamacje

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie charakter informacyjny.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu www.konkurshochland.pl, oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Załączniki do Regulaminu:
  1. 1) Nr 1 – wykaz Towarów Konkursowych,
  2. 2) Nr 2 – wykaz Sklepów.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Zachwyć się smakiem i wygraj w E. Leclerc”

WYKAZ TOWARÓW KONKURSOWYCH

Sery topione w plastrach:

 1. Hochland gouda, 150g,
 2. Hochland z szynką, 150g,
 3. Hochland maasdamer, 150g,
 4. Hochland emmentaler, 150g,
 5. Hochland tost, 150g,
 6. Hochland Ze szczypiorkiem, 150g,
 7. Hochland Cheddar, 150g,
 8. Hochland Z pieczarkami, 150g,
 9. Hochland Fit Gouda, 150g,
 10. Hochland Z papryką, 150g,
 11. Hochland Z salami, 150g.

 

Sery twarogowe w plasterkach:

 1. Hochland Twarogowy Naturalny, 150g,
 2. Hochland Twarogowy Z cebulką i szczypiorkiem, 150g,
 3. Hochland Twarogowy z chrzanem, 150g,
 4. Hochland Twarogowy z pieprzem, 150g.

 

Sery topione w krążkach:

 1. Hochland Mixtett, 200g,
 2. Hochland Sortett , 200g,
 3. Hochland Śmietankowy, 200g,
 4. Hochland Z szynką, 200g,
 5. Hochland Tercett ,200g,
 6. Hochland Kwartett, 200g,
 7. Hochland Cztery Sery, 200g,
 8. Hochland Z ziołami, 200g,
 9. Hochland Mix Fit, 200g,
 10. Hochland Z borowikami, 200g,
 11. Hochland Twój wybór, 200g.

 

Sery twarogowe w krążkach:

 1. Hochland Twarogowy Naturalny, 140g,
 2. Hochland Twarogowy MIX, 140g,
 3. Hochland Twarogowy DUO, 140g.

 

Sery topione w bloczkach:

 1. Hochland Śmietankowy, 100g,
 2. Hochland Z szynką, 100g,
 3. Hochland Z ziołami, 100g,
 4. Hochland Ze szczypiorkiem i cebulą, 100g,
 5. Hochland Z papryką, 100g,
 6. Hochland Z pieczarkami, 100g,
 7. Hochland Emmentaler, 100g,
 8. Hochland Z salami, 100g,
 9. Hochland Maasdamer, 100g.

 

Sery topione w kubkach:

 1. Hochland Serissimo Gouda, 140g,
 2. Hochland Serissimo Maasdamer, 140g,
 3. Hochland Serissimo Emmentaler, 140g,
 4. Hochland Serissimo Camembert, 140g,
 5. Hochland Serissimo Cheddar, 140g,
 6. Hochland Serissimo Gouda z szynką i cebulką, 140g,
 7. Hochland Serissimo Gouda z pomidorami i szczypiorkiem, 140g,
 8. Hochland Serissimo Gouda z warzywami, 140g.

 


Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Zachwyć się smakiem i wygraj w E. Leclerc”

WYKAZ SKLEPÓW

 1. Immomok, ul. Ciszewskiego 15; 02-777 Warszawa
 2. Kwitnąca, ul. Aspekt 79; 01-904 Warszawa
 3. Lublindis, ul. Tomasza Zana 19; 20-601 Lublin
 4. Łódźdis, ul. Inflancka 45; 91-852 Łódź
 5. Warszadis, ul. Jutrzenki 156; 02-231 Warszawa
 6. Radomdis, ul. Toruńska 1; 26-612 Radom
 7. Wrocławdis, ul. Zakładowa 2/4; 50-231 Wrocław
 8. Rzeszówdis, ul. Rejtana 69; 35-959 Rzeszów
 9. Turisdis, ul. Turystyczna 1; 20-207 Lublin
 10. Bełchatówdis, ul. Staszica 20; 97-400 Bełchatów
 11. Kłodzkodis, ul. Dusznicka 1a; 57-300 Kłodzko
 12. Ex-Pres Nowy Targ, ul. Składowa 2; 34-400 Nowy Targ
 13. Elblągdis, ul. Żeromskiego 2; 82-300 Elbląg
 14. Tychydis, ul. Budowlanych 75; 43-100 Tychy
 15. Silesiadis, ul. Jankego 15d; 40-615 Katowice
 16. Oleśnicadis, ul. Moniuszki 69; 56-400 Oleśnica
 17. Kielcedis, ul. Massalskiego 3; 25-636 Kielce
 18. Słupskdis, ul. Szczecińska 36k; 76-200 Słupsk
 19. Gdańskdis, ul. Obrońców Wybrzeża 1; 80-398 Gdańsk
 20. Zamośćdis, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 13; 22-400 Zamość
 21. Bydgoszczdis, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26; 85-094
 22. Kołobrzegdis, ul. Koszalińska 36; 78-100 Kołobrzeg
 23. Poznańdis, ul. Winklera 1; 60-246 Poznań
 24. Malbork, ul. Sikorskiego 2; 82-200 Malbork
 25. Konindis, ul. Przyjaźni 4; 62-510 Konin
 26. Gliwicedis I, ul. Rybnicka 148; 44-100 Gliwice
 27. Gliwice II, ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice
 28. Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 2a; 41-200 Sosnowiec
 29. Jastrzębiedis, Al. Piłsudskiego 35; 44-335 Jastrzębie Zdrój
 30. Wodzisław, ul. Kubsza 32; 44-300 Wodzisław Śląski
 31. Śrem, ul. Kolejowa 1a; 63-100 Śrem
 32. Toruńdis, ul. Łyskowskiego 8; 87-100 Toruń
 33. Ostrowiecdis, ul. 11 Listopada 6; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 34. Ostrówdis, ul. Limanowskiego 8; 63-400 Ostrów Wielkopolski
 35. Chorzów, ul. Żołnierzy Września 22; 41-500 Chorzów
 36. Racibórzdis, ul. Opawska 45; 47-400 Racibórz
 37. Kędzierzyndis, ul. Jana Pawła II 30; 47-220 Kędzierzyn Koźle
 38. Zielonagóradis, ul. Wyszyńskiego 18; 65-536 Zielona Góra
 39. Przemyśldis, ul. Sportowa 11; 37-700 Przemyśl
 40. Ostrołękadis, ul. Jana Pawła II 4; 07-410 Ostrołęka
 41. Nowy Sącz, ul. Lwowska 80; 33-300 Nowy Sącz